155

Que diu l’article 155 de la Constitució espanyola?

Si una Comunitat Autònoma no complia les obligacions que la Constitució o altres lleis li imposin, o actuava de forma que atemptés greument contra l’interès general d’Espanya, el Govern, previ requeriment al President de la Comunitat Autònoma i, en el cas de no ser atès , amb l’aprovació per majoria absoluta del Senat, podrà adoptar les mesures necessàries per obligar-la al compliment forçós de les dites obligacions o per tal de protegir l’interès general.

Per a l’execució de les mesures previstes en l’apartat anterior, el Govern podrà donar instruccions a totes les autoritats de les Comunitats Autònomes.

Perquè Catalunya?

L’aplicació de l’article 155 de la Constitució espanyola de 1978 a Catalunya va ser el procés pel qual el Govern d’Espanya va intervenir l’autonomia d’aquesta regió des del 27 d’octubre de 2017 fins el 2 de juny de 2018.

El procés sobiranista, iniciat per la comunitat autònoma espanyola de Catalunya el 2012, es compon de la celebració d’un referèndum no reconegut d’independència i una declaració d’independència unilateral a l’octubre de 2017.