ART

Què se n’ha fet de les dones artistes?

Efectivament, encara avui les dones es troben amb fortes desigualtats respecte els homes en el món de l’art. Degut a les barreres econòmiques i socials a què s’han d’enfrontar les artistes, a la menor representació i reconeixement que les dones reben i a estar més mal pagades que els homes, avui dia les dones suposen el 16% dels autors de les peces representades als teatres, per dir un exemple. És més, si hi parem atenció, de seguida ens adonarem que trobar noms de directores o arquitectes dones és ben difícil, en canvi els seus companys masculins ens venen de seguida al cap.

Els homes pintaven i les dones eren la pintura, nues per mostrar el seu cos Aquest fet concorre ja des de fa temps. L’autora Linda Nochlin va publicar un article l’any 1971 que defensava la idea que no hi ha hagut mai grans artistes dones al llarg de la història perquè la societat ha estat majoritàriament dominada pels homes.


Tyler Cowen, per altra banda també es va interessar per l’enorme dificultat que tenen les dones per ser artistes envers dels homes, i va publicar l’article Why Women Succeed and Fail, in the Arts. On analitza les carreres artístiques de les dones comparant-les amb les dels homes. Compara costos d’oportunitat, mobilització de recursos econòmics i socials… Una breu explicació a aquesta desigualtat és la prohibició de l’accés a l’educació artística durant molt de temps. Fins l’any 1897 les dones no podien entrar oficialment a l’escola de Belles Arts, només podien estudiar educació artística aquelles dones que es poguessin permetre un àmbit privat. És més, dones com ara Elisabeth Vigée Le Brun, intora de la cort de Lluís XVI i autora dels retrats de Maria Antonieta, entre d’altres, van poder ser artistes perquè podien disposar de l’equipament costós i necessari per a la producció artística (un taller, una tela, pintura…). L’art es considerava un domini masculí per les qualitats i esforços que requereix com ve a ser la destresa, el rigor o la determinació, com si la dona no adquirís aquestes qualitats. En canvi quan una dona pintava, per exemple, es considerava que era un passatemps.